draken-film

Användarvillkor

-Allmänna Villkor Draken Film per 2018-05-24

 

 1. Allmänt 
Draken Film är en internetbaserad tjänst (”Tjänsten”) som tillhandahålls via www.drakenfilm.se (”Webbplatsen”). Användaren (”Kunden”) ges via abonnemang möjlighet att genom streaming se filmer, serier och annat innehåll, samt tillgång till övrigt textbaserat material. För att Kunden ska kunna få tillgång till Tjänsten krävs att Kunden skapar ett användar­konto, ingår avtal om köp av innehåll samt accepterar dessa Allmänna Villkor. 

2. Användarvillkor 
De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med de övriga villkor som anges vid köp av innehåll via Tjänsten, det avtal som gäller mellan Dragon Channel AB (”Draken Film”) och Kunden för användning av Tjänsten (”Avtalet”). Genom att använda Tjänsten anger Kunden att Kunden accepterar dessa Allmänna Villkor och ämnar följa dem. Om Kunden inte accepterar eller inte kan efterleva dessa Allmänna Villkor har Kunden inte rätt att använda Tjänsten. 

Genom godkännande av Avtalet inkluderande dessa Allmänna Villkor accepterar Kunden att bli bunden av desamma för användningen av Tjänsten och samtliga even­tuella tilläggsköp som Kunden gör via Webbplatsen. Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela Draken Film om uppgifterna ändras. Kunden ansvarar för att ingen annan person eller andra personer får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Om Kunden misstänker att någon annan fått tillgång till Kundens inloggningsupp­gifter ska Kunden omgående kontakta Draken Film samt byta lösenord. För att ingå detta Avtal måste Kunden vara minst 18 år. 

3. Om oss 
Tjänsten tillhandahålls av Dragon Channel AB (”Draken Film”). Bolaget har säte i Göteborg, Sverige. Organisationsnummer: 556956-6788, Adress: Göteborg International Film Festival AB, Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG.

4. Förutsättningar för att använda Tjänsten 
För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och Internetkapacitet. Läs mer om detta på hjälpsidan ”Systemkrav”. Draken Film ansvarar inte för fel eller andra problem som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller Internetkapacitet. Kunden kan ta del av innehåll från Tjänsten på olika enheter. Se ”Tekniska Specifikationer”. Tjänsten kan innehålla material som är direkt olämpligt för barn och som av vissa kan anses stötande. Draken Film förbehåller sig rätten att när som helst ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten. Kunden har rätt ta del av innehåll via Tjänsten när följande är uppfyllt: 
- Kunden befinner sig i Sverige; 
- Kunden har fyllt 18 år; 
- Kunden har, då legitimt behov föreligger, genomgått sedvanlig kreditprövning; 
- Kunden har bekräftat att personuppgifterna är korrekta och godkänt dessa Allmänna Villkor, samt lämnat sitt samtycke till att Kundens personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i dessa Allmänna Villkor; och att 
- Kunden använder Tjänsten enbart för personligt bruk. 

5. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation 
Kunden får åtkomst till Tjänsten genom följande alternativa abonnemang: 

- Kunden tecknar ett tidsbegränsat abonnemang genom att göra en enskild betalning för åtkomst till innehållet i Tjänsten under en begränsad, tidsbestämd period (”Engångsbetal­ning”); eller 

- Kunden tecknar ett löpande abonnemang månadsvis och betalar en månadsavgift i förskott (”Abonnemangsavgift”). 

- Kunden tecknar ett löpande abonnemang årsvis och betalar en årsavgift i förskott (”Abonnemangsavgift”). 

Löpande abonnemang tecknas för en period som motsvarar trettio (30) dagar, alternativt tolv (12) månader för det fall årsabonnemang valts, (”Abonnemangsperiod”) om inget annat anges. Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med trettio (30) dagar, alternativt tolv (12) månader för det fall årsabonnemang valts, förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget vid utgången av respektive Abonnemangsperiod. 

Detta innebär att Draken Film kommer att fortsätta att debitera Abonnemangsavgift till dess att Kunden säger upp abonnemanget. Tidsbegränsade abonnemang upphör när den tidsbestämda perioden löpt ut. Betalning av Abonnemangsavgiften sker månadsvis, alternativt årsvis, i förskott till dess att abonnemanget sagts upp. Kunden ansvarar för att det konto eller kreditkort som enligt detta Avtal ska debiteras Abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den vid var tid tillämpliga Abonnemangsavgiften. Kan debitering av Abonnemangsavgiften inte ske på förfallodagen kommer Kundens åtkomst till Tjänsten att stängas ned till dess att Abonnemangsavgiften erlagts. 

Vid försenad betalning har Draken Film rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har Draken Film rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt eller delvis eller på annat sätt begränsa tillgång till Tjänsten. Draken Film rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan i fall då Kunden är i dröjsmål med betalningen med mer än 10 dagar.

6. Ångerrätt 
Om Kunden som konsument har ingått ett avtal med Draken Film via Internet har Kunden i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar, och erhålla full återbetalning. Ångerfristen på 14 dagar träder i kraft så snart Kunden fått en bekräftelse på det köpta abonnemanget. Notera dock att Kunden inte har rätt att nyttja ångerrätten för det fall Tjänsten aktiverats med Kundens samtycke, till exempel genom att Kunden startar en film. För det fall Kunden vill nyttja sin ångerrätt, ombeds Kunden att meddela Draken Film att Kunden önskar ångra sitt köp genom att kontakta Draken Films kundtjänst. Kontaktinformation finns på Webbplatsen. 

7. Kampanjer och erbjudanden 
Draken Film kan komma att erbjuda nya användare att under en viss period (”Kampanjperiod”) och till reducerat pris använda Tjänsten. Efter Kampanjperioden övergår abonnemanget automatiskt till ett löpande abonnemang. Detta innebär att Draken Film kommer att debitera sådan Abonnemangsavgift som anges under punkten 5 ovan till dess att Kunden säger upp abonnemanget eller Draken Film meddelar Kunden att något annat pris ska gälla (se punkt 8 nedan). 

Draken Film kan erbjuda nya kunder en specificerad period med fritt användande av Draken Films innehåll i Tjänsten (”Erbjudandet”). Erbjudandet ger Kunden tillgång till Draken Films innehåll i Tjänsten fritt under en specificerad period från den tidpunkt då Kunden tagit del av Erbjudandet och bekräftat sina kontouppgifter via Webbplatsen. Draken Film kan erbjuda nya kunder en specificerad period med fritt användande av Draken Films innehåll i Tjänsten (”Erbjudandet”). 

Erbjudandet ger Kunden tillgång till Draken Films innehåll i Tjänsten fritt under en specificerad period från den tidpunkt då Kunden tagit del av Erbjudandet och bekräftat sina kontouppgifter via Webbplatsen. För att ta del av Kampanjer och/eller Erbjudanden måste Kunden uppfylla följande: - Kunden eller någon annan medlem av dess hushåll har inte varit en abonnemangskund hos Draken Film de senaste tre (3) månaderna; och - Kunden eller någon annan medlem av dess hushåll har inte tidigare tagit del av Kampanjen/Erbjudandet eller något annat marknadsföringserbjudande från Draken Film under de senaste sex (6) månaderna. 

Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare på Webbplatsen angivna villkor. Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt sagt upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som Draken Film i samband med Kampanjen/Erbjudandet har meddelat ska gälla. Skulle Kunden välja att inte bli en betalande Kund måste Kunden säga upp abonnemanget under den fria Kampanj-/Erbjudande­perioden. 

8. Ändring av Abonnemangsavgift 
Draken Film har rätt att ändra Abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast trettio (30) dagar före det att ändringen träder i kraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen och/eller skickas till Kunden via av Kunden registrerad e-post. Ändring av Abonnemangsavgift för årsabonnemang träder ikraft vid påföljande nytt abonnemangsår. 

9. Användning av Tjänsten m.m. 
Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över material som den får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. 

Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggnings­uppgifter. Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Draken Film använder för att skydda Tjänsten och dess innehåll. Kundens agerande i strid med denna punkt 9 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för Draken Film att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan skyldighet att återbetala erlagd Abonnemangsavgift eller Engångsbelopp. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. Draken Film förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd Abonnemangsavgift eller Engångsbelopp, vid brott mot detta Avtal 

10. Draken Films ansvar för fel i Tjänsten och försenad leverans av Tjänsten 
Utöver vad som anges ovan är Draken Films ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänsten som beror på Draken Film. Draken Film ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kundens hantering, eller otillräcklighet och/eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 4 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör Draken Film. På Webbplatsen specificeras minimum systemkrav. Uppfyllande av dessa krav garanterar emellertid inte att Kunden alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på Tjänsten. 

11. Reklamation 
Om Kunden anser att Tjänsten är felaktig eller att leverans av Tjänsten är försenad måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta Draken Films kundtjänst inom en (1) månad från det att felet inträffade. Kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen. Vid reklamation ska Kunden uppge information om vilket innehåll (film, serieavsnitt etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress samt en detaljerad redogörelse för felet/förseningen.

12. Sociala medier 
Tjänsten kan eventuellt låta Kunden integrera sina aktiviteter i Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, till exempel Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av information i den profil Kunden har på Tjänsten samt dela länkar med andra användare av Tjänsten. Om Kunden väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil Kunden har på Tjänsten. Kunden samtycker till att Draken Film inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier. Draken Film förbehåller sig dock rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsten om Kunden använder Tjänsten i samband med Sociala Medier på ett sätt som Draken Film bedömer som klandervärt, såsom t.ex. att (i) publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter. 

13. Avtalstid och uppsägning 
Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 5 ovan om Kunden inte säger upp abonnemanget. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta Draken Films kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänst finns på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald Abonnemangs­avgift sker dock inte om inte särskilda skäl föreligger. Draken Film kan, utöver vad som anges i punkten 9, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Draken Film (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller dess innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från Draken Films sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. 

Om Draken Film säger upp Avtalet enligt (i) - (iii) i denna punkt ska Draken Film i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda Abonnemangsavgift eller Engångsersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangs­perioden eller engångsperioden efter abonnemangets avslutande.

14. Behandling av personuppgifter 
Draken Film förbinder sig att skydda och respektera Kundens personuppgifter. Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till att följande personuppgifter lagras: 
- E-postadress; 
- Annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering eller anslutning till Tjänsten; 
- Information och dokumentation ingående i korrespondens mellan Kunden och Draken Film; 
- Detaljer om Kundens besök på Webbsidan inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter; samt 
- Eventuella andra digitala adresser samt uppgifter som Kunden direkt eller indirekt lämnar genom användandet av Tjänsten för att förbättra Kundens upplevelse av tjänsten samt för att ge Kunden mer relevant information och annonsinnehåll (denna information inhämtas med hjälp av bl.a. Facebook-pixel och cookies, se punkten 15 nedan). 

Uppgifterna behandlas och lagras av Draken Film och andra företag helt eller delvis ägda av Göteborg Film Festival, av vilka Draken Film är ett. Vi sparar eller behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av vår samarbetspartner Adyen för att kunna fullgöra avtalet mellan Draken Film och Kunden. 

Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till att Draken Film och Göteborg Film Festival och dess associerade bolag behandlar och lagrar de av Kunden lämnade personuppgifterna (inklusive uppgifter som inhämtas med hjälp av bl.a. Facebook-pixel och cookies) för följande ändamål: 
- för fullgörandet av detta Avtal; 
- för administration av Tjänsten; 
- för produktutveckling; 
- för statistik- och analysändamål; 
- för marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring, via e-post och andra digitala kanaler; eller 
- för anpassning av webbtjänster och marknadsföring som riktas mot Kunden (s.k. profilering). Draken Film och Göteborg Film Festival kan komma att lämna ut personuppgifterna till tredje part, antingen för tredje mans självständiga behandling av personuppgifterna för marknadsföringsändamål eller för behandling på uppdrag av Draken Film och/eller Göteborg Film Festival. 

Draken Film kan lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part under följande förutsättningar: 
- Om Draken Film säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar då Draken Film kan komma att lämna ut Kundens personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar; 
- Om Draken Film eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av tredje part då uppgifter om dess kunder blir en av de överförda tillgångarna; eller 
- Om Draken Film är skyldigt att lämna ut eller dela Kundens personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa Draken Films användarvillkor. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda från bedrägerier och minska kreditrisker. Draken Film kan också komma att använda utomstående företag för att utföra vissa tjänster. Till exempel tjänster för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), behandla kredit- och debetkort­transaktioner, tillhandahålla kundtjänster och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till Kundens information och personuppgifter. 

Förutom i syftet att tillhandahålla de tjänster som Draken Film efterfrågar auktoriserar Draken Film inte dessa företag att använda eller lämna ut Kundens personuppgifter. Kunden kan när som helst ändra sina kontaktpreferenser om Kunden inte vill få erbjudanden, nyheter eller information från Draken Film eller om Kunden inte vill att Draken Film vidarebefordrar Kundens uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte. Kundens samtycke till Draken Films och Göteborg Film Festivals behandling och lagring av dennes personuppgifter är giltigt till dess Kunden själv återkallar det. 

Kundens personuppgifter lagras under den tid Kunden har en pågående Abonnemangsperiod och under högst 42 månader därefter, eller till dess att samtycke återkallats. Kunden har rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta Draken Films kundtjänst. Kunden kan genom en skriftlig begäran till Draken Film begära rättelse av felaktig uppgift. Kunden har vidare rätt att begära att Kundens personuppgifter inte behandlas i marknadsföringssyfte. Kunden har även rätt att efter skriftlig begäran en (1) gång per kalenderår från Draken Film få information om vilka personuppgifter som berör Kunden som behandlas, ändamålet med behandlingen, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. För förfrågningar och information i övrigt om Draken Films behandling av personuppgifter hänvisas till kundtjänst.

15. Cookies 
En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne besöker Webbplatsen och/eller använder Tjänsten. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Kunden stänger ned webbläsaren. På Webbplatsen kan dels Draken Films egna cookies (s.k. förstaparts­cookies), dels cookies från Draken Films tjänsteleverantörer och samar­bets­partners användas. Draken Film, Draken Films tjänsteleverantörer och samarbetspartners kan använda cookies (såväl permanenta cookies som sessionscookies) och andra liknande tekniker bland annat för följande ändamål: 
- för att Draken Film ska kunna tillhandahålla Tjänsten; 
- för att underlätta Kundens användande av Webbplatsen och Tjänsten; 
- för att ge Kunden tillgång till lagrad information; 
- för att anpassa innehållet på Webbplatsen eller i Tjänsten; 
- för att inhämta statistik; 
- för att genomföra webbanalyser och trafikmätningar; 
- för att rekommendera nya tjänster eller innehåll som passar Kundens intressen; 
- för att spåra användandet av Webbplatsen och Tjänsten; och 
- för att tillhandahålla information till tredje part för att anpassa eventuell marknadsföring och erbjudanden. 

Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till användningen av cookies enligt ovan. Om Kunden inte vill acceptera användandet av cookies kan Kunden ändra inställningarna i sin webb­läsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Kunden uppmärksam­mas på att delar av Webbplatsen eller Tjänsten kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies. 

För mera detaljerad information om cookies, se www.minacookies.se

16. Ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsten och innehåll samt överlåtelse av Avtalet 
Draken Film förbehåller sig rätten att när som helst ändra de Allmänna Villkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Meddelande om ändring i de Allmänna villkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer som regel att lämnas via e-postmeddelande eller på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. 

Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av de Allmänna villkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning. 

Om Kunden inte inom trettio (30) dagar, från och med att ändring har meddelats, informerar Draken Film om att Kunden vill frånträda Avtalet innebär det att Kunden accepterat ändringen. Vidare gäller att om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att det att ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten har trätt ikraft, ska Kunden anses ha accepterat sådan ändring. Draken Film har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. 

17. Tvist 
Vid tvist mellan Draken Film och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol. 

18. Kundtjänst 
Kunden är välkommen att kontakta Draken Films kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till Draken Films kundtjänst samt dess öppettider finns på Webbplatsen.

19. Kontaktuppgifter till Draken Film 

E-post: kontakt@drakenfilm.se 

Postadress: 
Draken Film 
Olof Palmes Plats 1 
413 04 GÖTEBORG 

Telefon: 031-339 30 19

Draken Film använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies

Göteborg Film Festival

Olof Palmes plats 1
41303 Göteborg

Kontakta Draken Film

kontakt@drakenfilm.se

Google StoreApple Store
Twitter
Facebook
Instagram
Creative Europe Media